นำเข้าล่าสุด

EFFECTOR FUNCTION OF HSCs-DERIVED MONONUCLEAR CELL; IMMUNE RESPONSES TO MALARIA ERYTHROCYTIC STAGE ANTIGENS

เจ้าของผลงาน : น.สพ.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ
คำสำคัญ : Malaria, Hematopoietic stem cells, Cell mediated immunity
วันที่เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2560

การถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของผลงาน : นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
คำสำคัญ : ภูมิปัญญา, สมุนไพรพื้นบ้าน, กลุ่มชาติพันธุ์, การดูแลสุขภาพ, ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ
วันที่เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2560

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อยภายใต้แนวคิดธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
คำสำคัญ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี, .ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์, ก๊าซชีวภาพ
วันที่เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2560

รายการยอดนิยม

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 2,380 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 2,358 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 2,212 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,156 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,147 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,060 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,779 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 1,773 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,748 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,709 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

2,435 รายการ
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
171
นิติศาสตร์
4
ปรัชญา
48
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
104
วิทยาศาสตร์การแพทย์
394
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
136
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
495
สังคมวิทยา
229
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
206
เศรษฐศาสตร์
234

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ห้องสมุด Digital วช. http://www.tnrr.in.th/2558/ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ IRDC วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDCNRCT.blogspot แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ EXPLORE ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710