สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-book 563
Infographic 106
Video 12
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-book 951
Infographic 267
Video 98
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-book 662
Infographic 133
Video 30
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-book 2148
Infographic 755
Video 83
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-book 1478
Infographic 248
Video 80
Motion Graphic 7

มนุษยศาสตร์

e-book 300
Infographic 36
Video 11
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
185
e-Book
0
Infographic
49
Video
0
Motion Graphic
20
e-Book
0
Infographic
11
Video
0
Motion Graphic
71
e-Book
0
Infographic
33
Video
0
Motion Graphic
21
e-Book
0
Infographic
11
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด