นำเข้าล่าสุด

การจัดรูปที่ว่างและองค์ประกอบของชุมชน ในเขตกำแพงเมืองชั้นใน เมืองเชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สิทธิกานต์ สัตย์ซื่อ
คำสำคัญ : สัณฐานวิทยาเมือง, สัณฐานเมือง, การจัดรูปที่ว่าง, องค์ประกอบชุมชน, เมืองเชียงใหม่
วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2562

การศึกษาพหุวัฒนธรรม: รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะพหุวัฒนธรรม และความสมานฉันท์

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน
คำสำคัญ : การศึกษาพหุวัฒนธรรม, สมรรถนะพหุวัฒนธรรม, ความรอบรู้ในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2562

ปรับปรุงความจำเพาะเจาะจงและความไวในการตรวจจับทางสิ่งแวดล้อม สำหรับตรวจจับแก๊สพิษโดยใช้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์นาโนริบบิ้นหนึ่งมิติที่ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยรูติเนียม

เจ้าของผลงาน : อังคณา อินปั๋น
คำสำคัญ : โมลิบดีนัมไตรออกไซด์, เซ็นเซอร์แก๊ส, รูติเนียม, ริบบิ้นนาโน
วันที่เผยแพร่ : 18 พฤศจิกายน 2562

รายการยอดนิยม

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 8,987 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 7,807 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 7,110 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 6,984 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 6,354 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 5,722 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 5,061 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 4,840 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 4,822 ครั้ง

ผลของยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช ตำรับยาหอมเบอร์ 20 (AVS020) ต่อคุณภาพการนอนหลับในคนเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาลอราซีแพม (lorazepam)

เจ้าของผลงาน : ผศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
คำสำคัญ : ยาหอม, การนอนหลับ, เปรียบเทียบ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,663 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

6,729 รายการ
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
506
นิติศาสตร์
28
ปรัชญา
306
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
53
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
395
วิทยาศาสตร์การแพทย์
745
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
428
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
685
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
495
เศรษฐศาสตร์
790

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710