นำเข้าล่าสุด

การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อวัดปริมาณ ความชื้น และ กรดไขมันอิสระ ในน้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมไบโอดีเฃล และอุตสาหกรรมต่างๆ

เจ้าของผลงาน : ผศ. ดร.ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย
คำสำคัญ : Free-fatty acid, moisture content, biodiesel, cooking oil, crude palm oil, vegetable oil
วันที่เผยแพร่ : 27 เมษายน 2560

ความมากมายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินและการย่อยสลายของซากพืช บริเวณอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : นางสาวสิรีมาตร จิตปาโล
คำสำคัญ : ความมากมาย, สัตว์ขาปล้องในดิน, อัตราการย่อยสลายของซากพืช, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
วันที่เผยแพร่ : 27 เมษายน 2560

ความสัมพันธ์ระหว่างหมาใน (Cuon alpinus) กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

เจ้าของผลงาน : นายศุภกร อืนทรประสิทธิ์
คำสำคัญ : ความสัมพันธ์, หมาใน, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
วันที่เผยแพร่ : 26 เมษายน 2560

รายการยอดนิยม

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 2,479 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 2,448 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 2,282 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,242 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,233 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,165 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 1,859 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,857 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 1,813 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,768 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

2,590 รายการ
ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
178
นิติศาสตร์
4
ปรัชญา
53
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
105
วิทยาศาสตร์การแพทย์
413
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
151
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
519
สังคมวิทยา
236
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
215
เศรษฐศาสตร์
255

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ห้องสมุด Digital วช. http://www.tnrr.in.th/2558/ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ IRDC วิจัยก้าวใหม่ วช. RIDCNRCT.blogspot แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ EXPLORE ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710