เกี่ยวกับ EXPLORE

ข้อแนะนำในการใช้งานระบบ EXPLORE

ข้อแนะนำในการใช้งานระบบ EXPLORE

     1. การอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Upload) ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องมีคลิปวิดีโอหรือรูปภาพเกี่ยวกับผลงาน

        1.1 กรณีไม่มีคลิปวิดีโอ ไม่ต้องคลิก "2. อัพโหลด วิดีโอ/รูป"  โดยข้ามไปที่ "อัพโหลดรูปภาพ สำหรับผลงาน"  หากได้คลิกไปแล้ว จะต้องออกจากระบบก่อน  แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่ เนื่องจากระบบจะจำข้อมูลไว้ และทำให้ปรากฏเป็นจอดำ

        1.2 กรณีอัพโหลดเป็นคลิปวิดีโอ ขอให้เพิ่มลิ้ง URL ใน "ข้อมูลเพิ่มเติม" 

        1.3 กรณีอัพโหลดเป็นรูปภาพ ขอให้แนบไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานใน "เอกสารเพิ่มเติม" เช่น รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือบทสรุปผู้บริหาร หรือบทคัดย่อ (ระบุชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หน่วยงาน และปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่) เป็นต้น

     2. การกรอกข้อมูลในส่วนของ “ใบอนุญาตลิขสิทธิ์ สำหรับผลงาน (Creative Common)” กรณี “ผู้บันทึก” ไม่ใช่ “เจ้าของผลงาน”  จะต้องแจ้งเจ้าของผลงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการเผยแพร่ผลงาน 

     3. การอนุมัติเพื่อเผยแพร่ข้อมูล หากข้อมูลและคลิปวิดีโอหรือรูปภาพที่อัพโหลด ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน  ระบบจะส่งกลับ (Reject) พร้อมเหตุผลและรายละเอียดที่ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

     4. การแก้ไขข้อมูลจากการส่งกลับ (Reject) สามารถดำเนินการต่อได้ ยกเว้น ส่วนของ “อัพโหลด วิดีโอ/รูป” จะต้องออกจากระบบ แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่ 

                         --------------------------------------------------------

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710