เกี่ยวกับ EXPLORE

ข้อแนะนำในการใช้งานระบบ EXPLORE

ข้อแนะนำในการใช้งานระบบ EXPLORE

     1. การอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Upload) ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องมีคลิปวิดีโอหรือรูปภาพเกี่ยวกับผลงาน

        1.1 กรณีไม่มีคลิปวิดีโอ ไม่ต้องคลิก "2. อัพโหลด วิดีโอ/รูป"  โดยข้ามไปที่ "อัพโหลดรูปภาพ สำหรับผลงาน"  หากได้คลิกไปแล้ว จะต้องออกจากระบบ  แล้วดำเนินการ กรอกข้อมูลใหม่ เนื่องจากระบบจะจำข้อมูลไว้ และทำให้ปรากฏเป็นจอดำ

        1.2 กรณีอัพโหลดเป็นคลิปวิดีโอ ขอให้เพิ่มลิ้ง URL ใน "ข้อมูลเพิ่มเติม" 

        1.3 กรณีอัพโหลดเป็นรูปภาพ ขอให้แนบไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานใน "เอกสารเพิ่มเติม" เช่น รายงานฉบับสมบูรณ์ บทสรุปผู้บริหาร บทคัดย่อ (ระบุชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หน่วยงาน) เป็นต้น

     2. หากข้อมูลและคลิปวิดีโอหรือรูปภาพที่กรอก ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน  ระบบจะส่งกลับ (Reject) พร้อมเหตุผลและรายละเอียดที่จะให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

     3. การแก้ไขข้อมูลจากการส่งกลับ (Reject) สามารถดำเนินการต่อได้ ยกเว้น ส่วนของ “อัพโหลด วิดีโอ/รูป” จะต้องออกจากระบบ แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่ (ข้อ 1.1)

     4. กรณี “ผู้บันทึก” ไม่ใช่ “เจ้าของผลงาน” ควรพิจารณาก่อนเลือก หรือแจ้งเจ้าของผลงานเพื่อพิจารณาเลือก เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องกรอก ในส่วนของ “ใบอนุญาตลิขสิทธิ์ สำหรับผลงาน (Creative Common)”

                         --------------------------------------------------------

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710