เกี่ยวกับ EXPLORE

สรุปขั้นตอนการใช้งานระบบ EXPLORE

สรุปขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-explore.net

1. ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

2. ระบบแจ้งรหัสผ่าน (password) ให้กับผู้ใช้งานทาง E-mail

3. ผู้ใช้งานนำข้อมูลผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบ  โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน/ถูกต้อง และ อัพโหลด

    คลิปวิดีโอ/รูปภาพ

4. ผู้ใช้งานคลิกเลือกข้อมูลในส่วนของใบอนุญาตลิขสิทธิ์ สำหรับผลงาน

5. เมื่ออนุญาตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอ (Home) เพื่อรอการอนุมัติ (Approve)

6. หากข้อมูลและคลิปวิดีโอ/รูปภาพ ไม่ถูกต้องและ/หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ระบบจะส่งกลับ (Reject)

    เพื่อให้ผู้ใช้งานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

7. เมื่อผลงานได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ (Publish) ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่หน้าแรกของเว็บไซต์

 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710