เกี่ยวกับ EXPLORE

ติดต่อสอบถาม

ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary Simple Public Library Of Research Result : EXPLORE)

 www.thai-explore.net

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการวิจัยของประเทศ (พส.)

Research Information System Development

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
Research Information and Data Center
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand

ที่อยู่    ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร    ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๖

         ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๗๐๙ และ ๗๑๐

 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710