เกี่ยวกับ EXPLORE

คณะทำงาน EXPLORE

                                                                  (สำเนา)

คำสั่ง ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ที่ ๒/๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

                ด้วย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจาก วช. ให้ดำเนินการโครงการห้องสมุดวิจัยสาธารณะ (EXPLORE) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย รวมถึงเป็นพื้นที่แบ่งปันเรียนรู้สำหรับงานวิจัย แวดวงนักวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมวิจัยในด้านต่างๆ มุ่งเน้นให้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้งานวิจัยผ่านสังคมออนไลน์

                ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคระทำงานโครงการห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE) โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                องค์ประกอบ

                ๑. นางสาวเพชรา      สังขะวร                                                   ประธานที่ปรึกษา

                ๒. นางสาวดารารัตน์   ดิษบรรจง                                                ที่ปรึกษา

                ๓. นางสาวรพีพรรณ   ช่วงสกุล                                                  ที่ปรึกษา

                ๔. นางไขแสง         พุฒชูชื่น                                                  ที่ปรึกษา

                ๕. นางวิภาภรณ์       แป้นประหยัด                                              ที่ปรึกษา

                ๖. นางอุรัจฉทา       ศศิปรียจันทร์                                              ประธานคณะทำงาน

                ๗. นางสาววรรณี      จิตต์มั่นคงกุล                                              ผู้ทำงาน

                ๘. นางอุสม           แก้วสุก                                                     ผู้ทำงาน

                ๙. นางสาวมณีรัตน์    โพธิ์จาด                                                   ผู้ทำงาน

                ๑๐. นางศรีอำไพ      บุญเถื่อน                                                   ผู้ทำงาน

                ๑๑. นางสาวกฤษณา   วัฒนะ                                                      ผู้ทำงาน

                ๑๒. นายพิชัยพรรธน์  ศุภลักษณ์                                                  ผู้ทำงาน

                ๑๓. นายพิชยา         เปาะและ                                                   ผู้ทำงาน

                ๑๔. นางอมรรัตน์      หิญชีระนันทน์                                              ผู้ทำงาน

                ๑๕. นางสาวฟ้าม่าน    ละมั่งทอง                                                  ผู้ทำงาน

                ๑๖. นางสาวทิวาวรรณ  อินทร์แป้น                                                 ผู้ทำงาน

                ๑๗. นางสาวอาทิตย์    กริมทุม                                                    ผู้ทำงานและเลขานุการ

                ๑๘. นางสาวณัฐริกา    สาลาสุตา                                                  ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

                หน้าที่    

                ๑. กำหนดกรอบแนวทางแผนปฏิบัติการโครงการห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)    

                ๒. จัดทำไฟล์ข้อมูลผลงานวิจัยโดยย่อพร้อมคลิปวิดีโอ/รูปภาพ และอัพโหลดข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบวิดีโอ/รรูปภาพ  

                ๓. เป็นผู้ดูแลระบบ (Administration) และบริหารจัดการระบบห้องสมุดวิจัยสาธารณะ (EXPLORE)  

                ๔. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ห้องสมุดวิจัยสาธารณะ (EXPLORE)

                ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                                    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

                                            สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

 

                                                                     เพชรา  สังขะวร

                                                               (นางสาวเพชรา  สังขะวร)

                                                          ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710