เกี่ยวกับ EXPLORE

สรุปขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ EXPLORE

สรุปขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-explore.net

1. ผู้ใช้งาน คลิกเมนู "เข้าสู่ระบบ" และสมัครสมาชิก

2. ระบบแจ้งรหัสผ่าน (password) ให้กับผู้ใช้งานทาง e-mail

3. ผู้ใช้งานอัพโหลด (Upload) ข้อมูลผลงานวิจัยเข้าระบบ  โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน/ถูกต้อง  อัพโหลดคลิปวิดีโอ/รูปภาพ และกรอกข้อมูลในส่วนของ "ใบอนุญาตลิขสิทธิ์" สำหรับผลงาน

4. เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูล อัพโหลดคลิปวิดีโอ/รูปภาพ และอนุญาตลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอ (Home) เพื่อรอการอนุมัติ (Approve)

5. หากข้อมูลและคลิปวิดีโอ/รูปภาพ ไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ครบถ้วน  ระบบจะส่งกลับ (Reject)เพื่อให้ผู้ใช้งานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

6. เมื่อได้รับการอนุมัติเผยแพร่ (Publish) แล้ว ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่หน้าแรกของเว็บไซต์

                             ------------------------------------

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710