เกี่ยวกับ EXPLORE

ความเป็นมา EXPLORE

ความเป็นมา ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE) 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการนำผลงานวิจัยไปสู่การต่อยอดและนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มความผาสุกในการดำรงชีวิตของคนไทย ขณะเดียวกันต้องการให้เกิดการเข้าถึงงานวิจัยอย่างทั่วถึงในระดับประชาชน จึงเกิดแนวคิดจัดพื้นที่สาธารณะทั่วไปสำหรับผู้สนใจด้านการวิจัย ได้ใช้พื้นที่แห่งนี้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยได้โดยไม่มีข้อจำกัด ดังนั้น ภายใต้แนวคิดดังกล่าว วช. และหน่วยงานพันธมิตรในระบบวิจัย ได้ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ "เอ็กซ์พลอร์-ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ" (Extraordinary Simple Public Library Of Research Result : EXPLORE) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นช่องทางที่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงและร่วมเผยแพร่ แบ่งปันองค์ความรู้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ด้านต่างๆ บนพื้นที่ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะแห่งนี้ โดยมุ่งเน้นให้นำเสนอผลงานในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจ ให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ด้วยภาษาง่ายๆ ประกอบกับรูปภาพหรือคลิปวิดีโอ

EXPLORE จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้งานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ที่ทำให้งานวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนอีกต่อไปสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาประเทศ และเป็นการใช้เวลาว่างในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการวิจัยบนพื้นที่ห้องสมุดสาธารณะเอ็กซ์พลอร์แห่งนี้

รูปแบบการ Upload ข้อมูลที่นำเสนอประกอบด้วย ข้อความที่มีความยาว ไม่เกิน 5 บรรทัด ซึ่งควรจะครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์ กระบวนการ หรือวิธีการของการวิจัย ผลลัพธ์/ผลผลิต จากการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งรูปภาพ และ/หรือคลิปวิดีโอ ไม่เกิิน 2 นาที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานเว็บไซต์ thai-explore.net กล่าวคือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ ให้สาธารณะรับทราบ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยและวิชาการในวงกว้าง อันก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมและยั่งยืน 

 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710