เกี่ยวกับ EXPLORE

ความเป็นมา EXPLORE

ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ

ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary Simple Public Library of  Research Result : EXPLORE) เพื่อเป็นช่องทางให้นักวิจัยสามารถเข้ามาอัพโหลดข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบวิดีโอได้โดยง่ายและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้กับผู้สนใจให้กับผู้สนใจสามารถทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น เผยแพร่และแบ่งปันองค์ความรู้งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านต่างๆ ให้สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้สะดวกการพัฒนาระบบต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยดังกล่าวข้างต้น วช. ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการให้มีศูนย์กลางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยของประเทศเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยได้ง่ายในระดับประชาชน

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710