ความเป็นมา EXPLORE

 

ความเป็นมาของโครงการห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ

    ปี ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการนำผลงานวิจัยไปสู่การต่อยอดและการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มความผาสุกในการดำรงชีวิตของคนไทย ขณะเดียวกันต้องการให้เกิดการเข้าถึงงานวิจัยอย่างทั่วถึงในระดับประชาชน จึงจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary Simple Public Library Of Research Result : EXPLORE) : www.thai-explore.net

       ปี ๒๕๕๘ จัดทำระบบห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE) และพัฒนาเว็บไซต์  www.thai-explore.net 

แนวคิดการพัฒนาระบบ EXPLORE

     จัดพื้นที่สาธารณะทั่วไปสำหรับผู้สนใจด้านการวิจัย ได้ใช้พื้นที่แห่งนี้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยได้โดยไม่มีข้อจำกัด

     รูปแบบการ Upload ข้อมูล

  • รูปภาพ และ/หรือ คลิปวิดีโอ ไม่เกิน ๒ นาที
  • ข้อความ ไม่เกิน ๕ บรรทัด ซึ่งควรจะครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์ กระบวนการหรือวิธีการของการวิจัย ผลลัพธ์/ผลผลิต ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์

      เพื่อเป็นช่องทางให้นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมเผยแพร่และแบ่งปันองค์ความรู้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ บนพื้นที่ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าถึง