รายชื่อเจ้าของผลงานทั้งหมด
# ชื่อ - นามสกุล
11 1) นายอัคจร แม๊ะบ้าน 2) ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร กองเส็ง 3) นายณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ 4) นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน 5) นางสาวนิศาชล พรมดี 6) นางสาวเสาวรีย์ บุญสา 7) นางสาววรกร จิรวรโภคิน 8) นายราชรมย์ โดมไพรวัลย์ 9) นางสาวพรประภา ถาวรวั
12 1. ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว 2. นางสาวธิดารัตน์ สวงรัมย์ 3. นางสาวจามจุรีย์ ทรัพย์ประเสริฐ 4. นางสาวศิริวรรณ ฤทธิ์เนติกุล 5. นางสาวสุปาณี เสียงสนั่น 6. นายชยากร อิชิดะ 7. นายชยังกูร อิชิดะ 8. นายวิวัฒน์ ตีระนันทน์
13 1. รศ.ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์ ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ผศ.ดร. พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. อาจารย์ ดร. วีรพันธ์ ศรีจันทร์ ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. อาจารย์ ดร. ก
14 1. รศ.ดร.เสริมเกียติ จอมจันทร์ยอง
15 2
16 2) ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
17 2. ผศ. ดร.สุรังศี เดชเจริญ
18 3) นางสาวพัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
19 4) นายรังสิวุฒิ สิงห์คำ
20 Agsipa Honguten