/ ประยูร สมฤทธิ์

ผลงานทั้งหมด

ผลของช่วงเวลาและระดับความสูงในการตัดลำต้นที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพกล้วยไข่เพื่อการส่งออก

เจ้าของผลงาน : กุลธิดา ดอนอยู่ไพร
คำสำคัญ : การส่งออกกล้วยไข่, คุณภาพกล้วยไข่
วันที่เผยแพร่ : 11 มกราคม 2562

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710