.นางสาวศุภิรา นิระหานี

ผลงานทั้งหมด

การกำจัดข้าววัชพืชด้วยสารมิโมซินในกระถิน­และไมยราบ

เจ้าของผลงาน : นายธนากร โพธิสัตย์
คำสำคัญ : การกำจัดข้าววัชพืช, สารมิโมซิน, กระถิน­, ไมยราบ
วันที่เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2558

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710