.นางสาวศุภิรา นิระหานี

ผลงานทั้งหมด

การกำจัดข้าววัชพืชด้วยสารมิโมซินในกระถิน­และไมยราบ

เจ้าของผลงาน : นายธนากร โพธิสัตย์
คำสำคัญ : การกำจัดข้าววัชพืช, สารมิโมซิน, กระถิน­, ไมยราบ
วันที่เผยแพร่ : 12 ตุลาคม 2558

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710