, นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์,

ผลงานทั้งหมด

การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยเทคนิค Time-series InSAR

เจ้าของผลงาน : ดร.ปัทมา พอดี
คำสำคัญ : แผ่นดินไหว, รอยเลื่อนแม่จัน, อินซาร์, ภาพซาร์, การเคลื่อนตัวก่อนเกิดแผ่นดินไหว, อัตราการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน, ความลึกของการยึดติดกันของรอยเลื่อน, คาบอุบัติซ้ำ
วันที่เผยแพร่ : 15 พฤษภาคม 2561

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710