- ไกรชาติ ตันตระการอาภา - นางอรุณรักษ์ มีใย คูเปอร์ - ประพิน ธารภูผาสยาม - ปาริชาติ เวชยนต์ - ศุภชัย นาคะพันธ์ - เจียมใจ เครือสุวรรณ - ชาคริต โชติอมรศักดิ์ - ทิพวรรณ ประภามณฑล - วรางคณา นาคเสน - อัจฉริยา สุริยะวงค์ - จิรา คงปราณ - นรุตฒ์ สหนาวิน

ผลงานทั้งหมด

  • - ไกรชาติ ตันตระการอาภา - นางอรุณรักษ์ มีใย คูเปอร์ - ประพิน ธารภูผาสยาม - ปาริชาติ เวชยนต์ - ศุภชัย นาคะพันธ์ - เจียมใจ เครือสุวรรณ - ชาคริต โชติอมรศักดิ์ - ทิพวรรณ ประภามณฑล - วรางคณา นาคเสน - อัจฉริยา สุริยะวงค์ - จิรา คงปราณ - นรุตฒ์ สหนา
  • หมอกควัน, แบบจำลองการแพร่กระจาย, ผลกระทบสุขภาพ
  • 23 มกราคม 2561