/กระทรวงมหาดไทย

ผลงานทั้งหมด

บูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

เจ้าของผลงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คำสำคัญ : บูรณาการจังหวัด, ความยากจน
วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2560

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710