/กระทรวงมหาดไทย

ผลงานทั้งหมด

บูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

เจ้าของผลงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คำสำคัญ : บูรณาการจังหวัด, ความยากจน
วันที่เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2560

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710