2) ดร. วีรภรณ์ โตคีรี

ผลงานทั้งหมด

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมันโดยใช้ไส้เดือนดิน

เจ้าของผลงาน : นายชัยวิชิต เพชรศิลา
คำสำคัญ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์, วัสดุเหลือใช้, วัสดุที่เหลือใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมัน, ไส้เดือนดิน
วันที่เผยแพร่ : 13 มกราคม 2560

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710