2) ดร. วีรภรณ์ โตคีรี

ผลงานทั้งหมด

  • นายชัยวิชิต เพชรศิลา
  • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์, วัสดุเหลือใช้, วัสดุที่เหลือใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมัน, ไส้เดือนดิน
  • 13 มกราคม 2560