1. รศ.ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์ ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ผศ.ดร. พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. อาจารย์ ดร. วีรพันธ์ ศรีจันทร์ ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. อาจารย์ ดร. ก

ผลงานทั้งหมด

  • รศ.ดร.ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์
  • เครื่องประดับล้านนา, พลอยเนื้ออ่อน, ภาคเหนือ
  • 29 มีนาคม 2559