, รศ. ดร.อนุชาติ พวงสำลี, อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, อ.ดร.อดิศร จันทรสุข, ผศ. ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม, นาง วิมลศรี ศุษิลวรณ์, นางสาว รักษมล ตั้งคุณกิตติ, นางสาว สุวภัทร์ บุญญบัญช์, นางชรรินชร เสถียร, ทันตแพทย์หญิง นัยนา บูรณชาติ และนางสาวอธิษฐาน์ คงทรัพ

ผลงานทั้งหมด

  • รศ.นพ.ดร.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
  • จิตตปัญญาศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา, จิตวิญญาณของความเป็นครู และต้นแบบเครือข่ายและชุมชนการเรียนรู้
  • 18 มีนาคม 2559