, รศ. ดร.อนุชาติ พวงสำลี, อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, อ.ดร.อดิศร จันทรสุข, ผศ. ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม, นาง วิมลศรี ศุษิลวรณ์, นางสาว รักษมล ตั้งคุณกิตติ, นางสาว สุวภัทร์ บุญญบัญช์, นางชรรินชร เสถียร, ทันตแพทย์หญิง นัยนา บูรณชาติ และนางสาวอธิษฐาน์ คงทรัพ

ผลงานทั้งหมด

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา

เจ้าของผลงาน : รศ.นพ.ดร.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
คำสำคัญ : จิตตปัญญาศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา, จิตวิญญาณของความเป็นครู และต้นแบบเครือข่ายและชุมชนการเรียนรู้
วันที่เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2559

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710