-

ผลงานทั้งหมด

 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • การเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย, กลุ่มแกนนําามุสลิม, โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
 • 3 กันยายน 2563
 • อิริยาพร อุดทา
 • กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ, การสื่อสารสุขภาพออนไลน์, รูปแบบสื่อสุขภาพ, เนื้อหาสื่อสุขภาพ, โรงพยาบาลพญาไท
 • 25 มิถุนายน 2563
 • พรรษกฤช ศุทธิเวทิน
 • การส่งเสริมการตลาด, การท่องเที่ยวประชากรรุ่นแซด
 • 23 กรกฎาคม 2563
 • สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์
 • กลวิธีทางภาษา, การแสดงความไม่พอใจ, ข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ, ภาษากับวัฒนธรรม, วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย
 • 2 มกราคม 2563
 • ปิยรัตน์ แซ่อึ้ง
 • กวีนิพนธ์, จังหวัดชายแดนภาคใต้, กลวิธีทางวรรณศิลป์, แนวคิดสันติภาพ
 • 26 พฤศจิกายน 2562
 • บุญเอื้อ บุญฤทธิ์
 • การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, อัตลักษณ์ของคนในพื้นที่, พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • 26 พฤศจิกายน 2562
 • สโรชา อมรพงษ์มงคล
 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การจัดการ, ความจริงแท้, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • 16 มกราคม 2563
 • สุธาสินี นิรัตติมานนท์
 • การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สมรรถนะในศตวรรษที่ 21
 • 27 มิถุนายน 2562
 • สันติรักษ์ ประเสริฐสุข
 • การจัดองค์ประกอบ, การใช้สอย, การเชื่อมต่อที่ว่าง, การสืบสาน, การปรับเปลี่ยน, การคิดใหม่-ทำใหม่
 • 4 สิงหาคม 2563
 • of 33