-

ผลงานทั้งหมด

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL STITUTIONS ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS MODEL FOR THE VISUALLY IMPAIRED PERSONS

เจ้าของผลงาน : Dr. Pramuan Ploykamonchun
คำสำคัญ : DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL STITUTIONS, ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS MODEL, THE VISUALLY IMPAIRED
วันที่เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2562

กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงแบพติสต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์
คำสำคัญ : กะเหรี่ยงแบพติสต์, กระบวนการปรับเปลี่ยน, วัฒนธรรมดนตรี
วันที่เผยแพร่ : 26 พฤษภาคม 2563

กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการโทรทัศน์ รายการ “เส้นทางสุขภาพ”

เจ้าของผลงาน : สุนิลชา สัตบุศย์
คำสำคัญ : กระบวนการผลิตรายการเส้นทางสุขภาพ, รูปแบบรายการเส้นทางสุขภาพ, ผู้ชม
วันที่เผยแพร่ : 23 กรกฎาคม 2563

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการบรรเทาผลกระทบทางลบในโครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ม บริเวณอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของผลงาน : พชร ภู่กําชัย
คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, ชุมชนริมน้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, โครงการก่อสร้าง, เขื่อนริมตลิ่ง, ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 17 ธันวาคม 2562

กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทยด้วยกลวิธีทางภาษาในนวนิยายแนวอิงประวัติศาสตร์ของ วิมล ศิริไพบูลย์

เจ้าของผลงาน : สุพรรษา ภักตรนิกร
คำสำคัญ : กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทย, กลวิธีทางภาษา, นวนิยายอิงประวัติศาสตร์, วิมล ศิริไพบูลย์
วันที่เผยแพร่ : 24 สิงหาคม 2563

กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง

เจ้าของผลงาน : ตวงทอง สรประเสริฐ
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวด้วยตนเอง, การสื่อสารอัตลักษณ์
วันที่เผยแพร่ : 11 พฤศจิกายน 2562

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย : บทเรียนจากกลุ่มแกนน้ำมุสลิม กรณีความขัดแย้งโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย (พ.ศ.2541-พ.ศ.2557)

เจ้าของผลงาน : พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
คำสำคัญ : การเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย, กลุ่มแกนนําามุสลิม, โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
วันที่เผยแพร่ : 3 กันยายน 2563
  

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710