-

ผลงานทั้งหมด

 • พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์
 • กะเหรี่ยงแบพติสต์, กระบวนการปรับเปลี่ยน, วัฒนธรรมดนตรี
 • 26 พฤษภาคม 2563
 • สุนิลชา สัตบุศย์
 • กระบวนการผลิตรายการเส้นทางสุขภาพ, รูปแบบรายการเส้นทางสุขภาพ, ผู้ชม
 • 23 กรกฎาคม 2563
 • พชร ภู่กําชัย
 • การมีส่วนร่วมของชุมชน, ชุมชนริมน้ำ, แม่น้ำเจ้าพระยา, โครงการก่อสร้าง, เขื่อนริมตลิ่ง, ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 • 17 ธันวาคม 2562
 • สุพรรษา ภักตรนิกร
 • กระบวนการสร้างอุดมการณ์รักชาติไทย, กลวิธีทางภาษา, นวนิยายอิงประวัติศาสตร์, วิมล ศิริไพบูลย์
 • 24 สิงหาคม 2563
 • ตวงทอง สรประเสริฐ
 • การท่องเที่ยวด้วยตนเอง, การสื่อสารอัตลักษณ์
 • 11 พฤศจิกายน 2562
 • of 33