-

ผลงานทั้งหมด

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL STITUTIONS ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS MODEL FOR THE VISUALLY IMPAIRED PERSONS

เจ้าของผลงาน : Dr. Pramuan Ploykamonchun
คำสำคัญ : DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL STITUTIONS, ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS MODEL, THE VISUALLY IMPAIRED
วันที่เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2562

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เจ้าของผลงาน : สุธาสินี นิรัตติมานนท์
คำสำคัญ : การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สมรรถนะในศตวรรษที่ 21
วันที่เผยแพร่ : 27 มิถุนายน 2562

การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักหลายชนิดในน้ำวุ้นลูกตาเพื่อใช้ในการประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิต/The evaluation of multiple element content in the vitreous humour as potential markers of post-mortem interval estimation

เจ้าของผลงาน : ดร.พญ.ปานใจ โวหารดี
คำสำคัญ : ระยะเวลาหลังการเสียชีวิต, น้ำวุ้นลูกตา, โลหะหนัก, แคลเซียม, ทองแดง, เหล็ก, โพแทสเซียม, การประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิต, การเปลี่ยนแปลงหลังการเสียชีวิต, postmortem interval (PMI), vitreous humor, elements, calcium, copper, iron, potassium, postmortem interval estimation, postmortem change, inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS)
วันที่เผยแพร่ : 21 มีนาคม 2562

การทดลองผลิตและประยุกต์ใช้ถ้วยไอศครีมจากพลาสติกชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์
คำสำคัญ : พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics), พอลิแลกไทด์ (Polylactide)
วันที่เผยแพร่ : 18 ตุลาคม 2560

การทดลองผลิตและประยุกต์ใช้ถ้วยไอศครีมจากพลาสติกชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์
คำสำคัญ : พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics), พอลิแลกไทด์ (Polylactide)
วันที่เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2560

การประยุกต์ใช้ฟลาวร์เมล็ดจำปาดะในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ

เจ้าของผลงาน : วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
คำสำคัญ : เมล็ดจำปาดะ, ฟลาวร์, ข้าวเกรียบไก่, การยอมรับของผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่ : 11 มิถุนายน 2562

การปรับปรุงพันธุ์ไทรย้อยใบทู่ (Ficus microcarpa L.f.) และไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina L.) โดยการใช้รังสีแกมมา

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุทธาสินี ปิ่นทอง
คำสำคัญ : ไทร, การปักชำ, การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน, การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์, Ficus
วันที่เผยแพร่ : 10 สิงหาคม 2559
  

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710