-

ผลงานทั้งหมด

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักหลายชนิดในน้ำวุ้นลูกตาเพื่อใช้ในการประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิต/The evaluation of multiple element content in the vitreous humour as potential markers of post-mortem interval estimation

เจ้าของผลงาน : ดร.พญ.ปานใจ โวหารดี
คำสำคัญ : ระยะเวลาหลังการเสียชีวิต, น้ำวุ้นลูกตา, โลหะหนัก, แคลเซียม, ทองแดง, เหล็ก, โพแทสเซียม, การประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิต, การเปลี่ยนแปลงหลังการเสียชีวิต, postmortem interval (PMI), vitreous humor, elements, calcium, copper, iron, potassium, postmortem interval estimation, postmortem change, inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS)
วันที่เผยแพร่ : 21 มีนาคม 2562

การทดลองผลิตและประยุกต์ใช้ถ้วยไอศครีมจากพลาสติกชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์
คำสำคัญ : พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics), พอลิแลกไทด์ (Polylactide)
วันที่เผยแพร่ : 18 ตุลาคม 2560

การทดลองผลิตและประยุกต์ใช้ถ้วยไอศครีมจากพลาสติกชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์
คำสำคัญ : พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics), พอลิแลกไทด์ (Polylactide)
วันที่เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2560

การปรับปรุงพันธุ์ไทรย้อยใบทู่ (Ficus microcarpa L.f.) และไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina L.) โดยการใช้รังสีแกมมา

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุทธาสินี ปิ่นทอง
คำสำคัญ : ไทร, การปักชำ, การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน, การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์, Ficus
วันที่เผยแพร่ : 10 สิงหาคม 2559

การพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สีเขียวในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สิริณัฏฐ์ เฟื่องชูชาติ
คำสำคัญ : การพัฒนากลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์สีเขียว อัตลักษณ์ท้องถิ่น กิจการเพื่อสังคม
วันที่เผยแพร่ : 11 มกราคม 2562

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เจ้าของผลงาน : นางทิพยวรรณ นิลทยา
คำสำคัญ : การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดโซสิโอคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการพัฒนาตนเองของครู

เจ้าของผลงาน : ณัฐหทัย สร้างสุข
คำสำคัญ : การฝึกอบรมแบบผสมผสาน, การพัฒนาครู, การออกแบบการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 25 กันยายน 2561
  

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710