-

ผลงานทั้งหมด

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

เจ้าของผลงาน :
คำสำคัญ :
วันที่เผยแพร่ :

การทดลองผลิตและประยุกต์ใช้ถ้วยไอศครีมจากพลาสติกชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์
คำสำคัญ : พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics), พอลิแลกไทด์ (Polylactide)
วันที่เผยแพร่ : 18 ตุลาคม 2560

การทดลองผลิตและประยุกต์ใช้ถ้วยไอศครีมจากพลาสติกชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์
คำสำคัญ : พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics), พอลิแลกไทด์ (Polylactide)
วันที่เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2560

การปรับปรุงพันธุ์ไทรย้อยใบทู่ (Ficus microcarpa L.f.) และไทรย้อยใบแหลม (F. benjamina L.) โดยการใช้รังสีแกมมา

เจ้าของผลงาน : นางสาวสุทธาสินี ปิ่นทอง
คำสำคัญ : ไทร, การปักชำ, การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน, การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์, Ficus
วันที่เผยแพร่ : 10 สิงหาคม 2559

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เจ้าของผลงาน : นางทิพยวรรณ นิลทยา
คำสำคัญ : การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการใช้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับครูการศึกษาพิเศษ

เจ้าของผลงาน : อรวรรณ นิ่มตลุง
คำสำคัญ : การศึกษาพิเศษ แอพพลิเคชั่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันที่เผยแพร่ : 26 พฤศจิกายน 2559

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาเอกชน: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง

เจ้าของผลงาน : กาญจนา ศรีสวัสดิ์
คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตรเสริม, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, นักศึกษาพยาบาล
วันที่เผยแพร่ : 29 สิงหาคม 2559

การวิเคราะห์ส่วนได้-ส่วนเสีย ระหว่างการลดการปล่อยมีเทนและไนตรัสออกไซด์ในนาข้าว ด้วยการประยุกต์สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและการระบายน้ำกลางฤดู

เจ้าของผลงาน : นางสาวชามาภัทร ทองสมุทร
คำสำคัญ : สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น, การระบายน้ำกลางฤดูเพาะปลูก, ก๊าซเรือนกระจก, ศักยภาพทำให้โลกร้อน, นาข้าว
วันที่เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560
  

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710