1. รศ.ดร.เสริมเกียติ จอมจันทร์ยอง

ผลงานทั้งหมด

  • ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร
  • Knee prosthesis, ISO 10328, Finite Element, Design of Experiment, Fatigue
  • 18 กุมภาพันธ์ 2559