1. รศ.ดร.เสริมเกียติ จอมจันทร์ยอง

ผลงานทั้งหมด

การออกแบบและพัฒนาข้อเข่าเทียมเพื่อพยากรณ์อายุการใช้งาน (Design and Development of the Knee Prosthesis for Lifetime Prediction)

เจ้าของผลงาน : ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร
คำสำคัญ : Knee prosthesis, ISO 10328, Finite Element, Design of Experiment, Fatigue
วันที่เผยแพร่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710