10. อาจารย์อทิตยา บัวศรี

ผลงานทั้งหมด

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
  • การสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน (Knowledge Co-creation), ลดความเหลื่อมล้ำ (Inequality Reduction), การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR : Community Based Research), พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น (University Community Engagement)
  • 14 ตุลาคม 2564