1) นายอัคจร แม๊ะบ้าน 2) ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร กองเส็ง 3) นายณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ 4) นางสาววิไลวรรณ เข้มขัน 5) นางสาวนิศาชล พรมดี 6) นางสาวเสาวรีย์ บุญสา 7) นางสาววรกร จิรวรโภคิน 8) นายราชรมย์ โดมไพรวัลย์ 9) นางสาวพรประภา ถาวรวั

ผลงานทั้งหมด

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยาดี
  • 1. การจัดการความรู้ 2. พื้นที่ทางวัฒนธรรม 3. กลุ่มชาติพันธุ์
  • 27 สิงหาคม 2564