1) นายอัคจร แม๊ะบ้าน 2) ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร กองเส็ง 3) นายณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ 4) นางสาวนิศาชล พรมดี 5) นางสาวเสาวรีย์ บุญสา 6) นางสาววรกร จิรวรโภคิน 7) นายราชรมย์ โดมไพรวัลย์ 8) นางสาวพรประภา ถาวรวัฒนสกุล 9) นางวิไล แซ่ซิ้น

ผลงานทั้งหมด

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยาดี
  • 1. การจัดการความรู้ 2. พื้นที่ทางวัฒนธรรม 3. กลุ่มชาติพันธุ์
  • 27 สิงหาคม 2564