1. ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว 2. นางสาวธิดารัตน์ สวงรัมย์ 3. นางสาวจามจุรีย์ ทรัพย์ประเสริฐ 4. นางสาวศิริวรรณ ฤทธิ์เนติกุล 5. นางสาวสุปาณี เสียงสนั่น 6. นายชยากร อิชิดะ 7. นายชยังกูร อิชิดะ 8. นายวิวัฒน์ ตีระนันทน์

ผลงานทั้งหมด

  • นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติ
  • พลังงานแสงอาทิตย์ อบแห้ง น้ำมันจากขยะ หญ้าแฝก ปุ๋ยน้ำชีวภาพสารสกัดไล่แมลง บังคับกล้วยตกเครือกลางลำต้น
  • 2 กรกฎาคม 2564