อนุศร หงษ์ขุนทด

ผลงานทั้งหมด

การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบ ด้านทักษะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เจ้าของผลงาน : อนุศร หงษ์ขุนทด
คำสำคัญ : ห้องเรียนกลับด้าน, สื่อความจริงเสมือน, เฟซบุ๊ก, คลิปวิดีโอ, พฤติกรรมการเรียนดนตรี
วันที่เผยแพร่ : 24 ธันวาคม 2558

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708