เจ้าของผลงาน

รายชื่อเจ้าของผลงานทั้งหมด
  
# ชื่อ - นามสกุล
1 , นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์,
2 , รศ. ดร.อนุชาติ พวงสำลี, อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, อ.ดร.อดิศร จันทรสุข, ผศ. ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม, นาง วิมลศรี ศุษิลวรณ์, นางสาว รักษมล ตั้งคุณกิตติ, นางสาว สุวภัทร์ บุญญบัญช์, นางชรรินชร เสถียร, ทันตแพทย์หญิง นัยนา บูรณชาติ และนางสาวอธิษฐาน์ คงทรัพ
3 -
4 - ไกรชาติ ตันตระการอาภา - นางอรุณรักษ์ มีใย คูเปอร์ - ประพิน ธารภูผาสยาม - ปาริชาติ เวชยนต์ - ศุภชัย นาคะพันธ์ - เจียมใจ เครือสุวรรณ - ชาคริต โชติอมรศักดิ์ - ทิพวรรณ ประภามณฑล - วรางคณา นาคเสน - อัจฉริยา สุริยะวงค์ - จิรา คงปราณ - นรุตฒ์ สหนาวิน
5 .นางสาวศุภิรา นิระหานี
6 / ประยูร สมฤทธิ์
7 /กระทรวงมหาดไทย
8 1
9 1) ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
10 1. รศ.ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์ ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ผศ.ดร. พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. อาจารย์ ดร. วีรพันธ์ ศรีจันทร์ ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. อาจารย์ ดร. ก
  

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708