นำเข้าล่าสุด

ผลของการตกสะสมของกรดที่มีต่อแคลเซียมออกซาเลท และ สารเอทราโนริน ใน Dirinaria picta (Sw.) Clem. & Schear และ Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. ในจังหวัดลำปาง

เจ้าของผลงาน : ชิตศุภางค์ เขียวสลับ
คำสำคัญ : ไลเคน, ลำปาง, แม่เมาะ, HPLC, atranorin, SEM-EDS
วันที่เผยแพร่ : 16 ตุลาคม 2562

การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
คำสำคัญ : ครัวไทย, ตลาดโลก, รสชาติแท้อาหารไทย, เผยแพร่, ประชาสัมพันธ์, ใช้ประโยชน์เทคโนโลยี, กลุ่มเป้าหมาย
วันที่เผยแพร่ : 16 ตุลาคม 2562

การศึกษากระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมทางปัญญาที่บูรณาการระหว่าง Pedagogy กับ Neuroscience: การนำไปใช้ประโยชน์

เจ้าของผลงาน : สุมาลี ชัยเจริญ
คำสำคัญ : นวัตกรรมทางปัญญา, Neuroscience, การแก้ปัญหา, การคิดสร้างสรรค์, การประมวลสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่ : 16 ตุลาคม 2562

รายการยอดนิยม

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 8,670 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 7,478 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 6,702 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 6,615 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 6,071 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 5,483 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,935 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 4,749 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 4,714 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 4,479 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

6,504 รายการ
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
495
นิติศาสตร์
24
ปรัชญา
286
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
45
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
366
วิทยาศาสตร์การแพทย์
735
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
424
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
650
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
460
เศรษฐศาสตร์
764

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710