สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-book 568
Infographic 106
Video 14
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-book 956
Infographic 267
Video 103
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-book 666
Infographic 133
Video 32
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-book 2159
Infographic 755
Video 94
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-book 1492
Infographic 249
Video 93
Motion Graphic 7

มนุษยศาสตร์

e-book 303
Infographic 36
Video 12
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
209
e-Book
0
Infographic
65
Video
0
Motion Graphic
22
e-Book
0
Infographic
12
Video
0
Motion Graphic
74
e-Book
0
Infographic
36
Video
0
Motion Graphic
34
e-Book
1
Infographic
25
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด