นำเข้าล่าสุด

การเตรียมเเละตรวจวัดวัสดุดูดซับเอทิลีนจากซีโอไลต์/โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตสําหรับกระบวนการขนส่งกล้วยหอมทอง (Musa acuminata) หลังการเก็บเกี่ยว

เจ้าของผลงาน : สรัล ยิ้มมงคล
คำสำคัญ : ซีโอไลต์, โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต, ตัวดูดซับเอทิลีน, เซนเซอร์เปลี่ยนแปลงสี, การเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่เผยแพร่ : 26 สิงหาคม 2562

การบำบัดน้าเสียจากการผลิตปลาส้มด้วยแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส ร่วมกับระบบซีเควนซิ่งแบตช์รีแอคเตอร์ในระดับห้องปฏิบัติการ

เจ้าของผลงาน : สิรินาถ ปลอดสุวรรณ
คำสำคัญ : แบคทีเรียย่อยสลายน้ามัน, เอนไซม์ไลเปส, น้ามันและไขมัน, น้าเสียการผลิตปลาส้ม, ระบบ เอสบีอาร์
วันที่เผยแพร่ : 26 สิงหาคม 2562

การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก โดยใช้แนวคิดการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของผลงาน : เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย
คำสำคัญ : สื่อปฏิสัมพันธ์, โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”, ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง, การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม
วันที่เผยแพร่ : 26 สิงหาคม 2562

รายการยอดนิยม

แคบหมูอบลมร้อน

เจ้าของผลงาน : อรทัย ศรีทะวงษ์
คำสำคัญ : แคบหมู, แคบหมูอบลมร้อน, การอบแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม : 7,558 ครั้ง

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 6,948 ครั้ง

นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ : จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
จำนวนผู้เข้าชม : 6,064 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 5,844 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 5,799 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 5,282 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,823 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 4,625 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 4,579 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 4,329 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

6,281 รายการ
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
469
นิติศาสตร์
23
ปรัชญา
275
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
43
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
343
วิทยาศาสตร์การแพทย์
717
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
416
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สังคมวิทยา
610
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
450
เศรษฐศาสตร์
722

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710