นำเข้าล่าสุด

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อการตรวจสอบพิวรารินและไมโรเอสทรอล

เจ้าของผลงาน : ศุภลักษณ์ กฤตนัย
คำสำคัญ : immunochromatographic strip, miroestrol, Pueraria candollei, puerarin
วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2561

การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของสตรีที่มีการสูญเสียสามีในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Development of Integrative Individual Counseling Model to Strengthen Resilience in Widow from the Situation

เจ้าของผลงาน : ขวัญธิดา พิมพการ
คำสำคัญ : รูปแบบการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ, สตรีที่มีการสูญเสียสามี, สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่เผยแพร่ : 14 ธันวาคม 2561

การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพื้นบ้าน เพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์ และขยายพันธุ์ กรณีศึกษาอำเภอปะทิว และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

เจ้าของผลงาน : สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
คำสำคัญ : ความหลากหลายทางพันธุกรรม, เครื่องหมายเอสเอสอาร์, เครื่องหมายเอสอาร์เอพี, ทุเรียนทุเรียนบ้าน, Genetic diversity, SSR marker, SRAP marker, Native durian
วันที่เผยแพร่ : 13 ธันวาคม 2561

รายการยอดนิยม

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 5,127 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,740 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,331 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,164 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 3,956 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 3,934 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 3,637 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 3,400 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,380 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,217 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

4,717 รายการ
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
343
นิติศาสตร์
11
ปรัชญา
169
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
28
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
206
วิทยาศาสตร์การแพทย์
590
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
317
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
859
สังคมวิทยา
432
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
332
เศรษฐศาสตร์
510

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710