สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 35
Infographic 685
Video 294
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 48
Infographic 992
Video 305
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 39
Infographic 683
Video 146
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 97
Infographic 2223
Video 814
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 62
Infographic 1529
Video 294
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 15
Infographic 314
Video 54
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
130
e-Book
405
Infographic
258
Video
0
Motion Graphic
24
e-Book
34
Infographic
0
Video
0
Motion Graphic
78
e-Book
115
Infographic
1
Video
0
Motion Graphic
63
e-Book
72
Infographic
5
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด