สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-book 583
Infographic 107
Video 17
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-book 965
Infographic 267
Video 106
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-book 673
Infographic 134
Video 37
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-book 2173
Infographic 755
Video 106
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-book 1511
Infographic 250
Video 102
Motion Graphic 7

มนุษยศาสตร์

e-book 305
Infographic 36
Video 14
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
261
e-Book
2
Infographic
82
Video
0
Motion Graphic
25
e-Book
0
Infographic
15
Video
0
Motion Graphic
76
e-Book
0
Infographic
40
Video
0
Motion Graphic
45
e-Book
2
Infographic
36
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด