สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 119
Infographic 767
Video 299
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 119
Infographic 1064
Video 313
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 79
Infographic 724
Video 149
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 177
Infographic 2302
Video 821
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 146
Infographic 1610
Video 303
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 41
Infographic 340
Video 60
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
331
e-Book
609
Infographic
288
Video
0
Motion Graphic
47
e-Book
57
Infographic
3
Video
0
Motion Graphic
118
e-Book
155
Infographic
5
Video
0
Motion Graphic
184
e-Book
194
Infographic
27
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด