สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 50
Infographic 700
Video 294
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 68
Infographic 1012
Video 310
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 52
Infographic 696
Video 148
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 119
Infographic 2245
Video 817
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 81
Infographic 1546
Video 297
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 22
Infographic 321
Video 55
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
177
e-Book
453
Infographic
272
Video
0
Motion Graphic
26
e-Book
36
Infographic
1
Video
0
Motion Graphic
89
e-Book
126
Infographic
5
Video
0
Motion Graphic
99
e-Book
107
Infographic
20
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด