สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-book 579
Infographic 106
Video 16
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-book 965
Infographic 267
Video 106
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-book 671
Infographic 134
Video 35
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-book 2170
Infographic 755
Video 103
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-book 1508
Infographic 250
Video 100
Motion Graphic 7

มนุษยศาสตร์

e-book 303
Infographic 36
Video 12
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
248
e-Book
1
Infographic
73
Video
0
Motion Graphic
24
e-Book
0
Infographic
14
Video
0
Motion Graphic
76
e-Book
0
Infographic
40
Video
0
Motion Graphic
44
e-Book
2
Infographic
35
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด