สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-book 563
Infographic 106
Video 12
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-book 952
Infographic 267
Video 99
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-book 664
Infographic 133
Video 32
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-book 2157
Infographic 755
Video 92
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-book 1480
Infographic 248
Video 82
Motion Graphic 7

มนุษยศาสตร์

e-book 301
Infographic 36
Video 11
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
190
e-Book
0
Infographic
53
Video
0
Motion Graphic
20
e-Book
0
Infographic
11
Video
0
Motion Graphic
73
e-Book
0
Infographic
35
Video
0
Motion Graphic
29
e-Book
0
Infographic
19
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด