สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 81
Infographic 730
Video 297
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 105
Infographic 1050
Video 313
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 68
Infographic 713
Video 147
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 137
Infographic 2262
Video 820
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 117
Infographic 1583
Video 300
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 27
Infographic 326
Video 58
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
264
e-Book
542
Infographic
284
Video
0
Motion Graphic
42
e-Book
52
Infographic
2
Video
0
Motion Graphic
100
e-Book
137
Infographic
5
Video
0
Motion Graphic
128
e-Book
137
Infographic
22
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด