สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 94
Infographic 743
Video 297
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 110
Infographic 1055
Video 313
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 71
Infographic 716
Video 148
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 145
Infographic 2270
Video 820
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 131
Infographic 1595
Video 300
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 32
Infographic 331
Video 59
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
288
e-Book
567
Infographic
286
Video
0
Motion Graphic
44
e-Book
54
Infographic
2
Video
0
Motion Graphic
103
e-Book
140
Infographic
5
Video
0
Motion Graphic
147
e-Book
157
Infographic
22
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด