สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 118
Infographic 766
Video 298
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 118
Infographic 1063
Video 313
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 79
Infographic 724
Video 149
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 177
Infographic 2302
Video 821
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 146
Infographic 1610
Video 303
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 40
Infographic 339
Video 59
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
330
e-Book
608
Infographic
287
Video
0
Motion Graphic
47
e-Book
57
Infographic
3
Video
0
Motion Graphic
117
e-Book
154
Infographic
5
Video
0
Motion Graphic
183
e-Book
193
Infographic
26
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด