สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-book 659
Infographic 287
Video 97
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-book 968
Infographic 290
Video 108
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-book 675
Infographic 141
Video 38
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-book 2203
Infographic 766
Video 132
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-book 1512
Infographic 262
Video 104
Motion Graphic 7

มนุษยศาสตร์

e-book 305
Infographic 38
Video 15
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
346
e-Book
236
Infographic
168
Video
0
Motion Graphic
26
e-Book
0
Infographic
16
Video
0
Motion Graphic
102
e-Book
0
Infographic
64
Video
0
Motion Graphic
45
e-Book
3
Infographic
37
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด