สถิติ

สถิติจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการ OECD

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

e-Book 66
Infographic 715
Video 296
Motion Graphic 3

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

e-Book 83
Infographic 1028
Video 311
Motion Graphic 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

e-Book 55
Infographic 699
Video 148
Motion Graphic 13

เกษตรศาสตร์

e-Book 125
Infographic 2251
Video 818
Motion Graphic 4

สังคมศาสตร์

e-Book 96
Infographic 1561
Video 298
Motion Graphic 6

มนุษยศาสตร์

e-Book 22
Infographic 321
Video 55
Motion Graphic 1
สถิติจำแนกตามกลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์
199
e-Book
476
Infographic
262
Video
0
Motion Graphic
35
e-Book
45
Infographic
1
Video
0
Motion Graphic
95
e-Book
132
Infographic
1
Video
0
Motion Graphic
117
e-Book
126
Infographic
12
Video
0
Motion Graphic

ล่าสุด